افتتاحیه عمارت حاکم

با حضور :

استاندار محترم استان مرکزی جناب آقای آقازاده 

نماینده ی محترم ساوه و زرندیه جناب آقای منصوری 

معاونت محترم استانداری جناب آقای دکتر میرزایی 

مدیر کل محترم میراث فرهنگی با هیئت همراه