بازدید شهرداران استان مرکزی و معاونت عمران استانداری آقای دکترزندوکیلی و اعضای شورای شهرساوه  نهم آذر ماه سال ۹۷