برای اولین بار در ساوه آزمون مدیریت تاسیسات گردشگری در عمارت حاکم برگزار شد