1. مسجد
  2. آب انبار
  3. حمام
  4. دیوانخانه
  5. ساباط
  6. اندرونی
  7. بیرونی
  8. عمارت حاکم « بنای کوشک »
  9. بازمانده ضلع غربی دیوار قلعه داخلی
  10. بازمانده ضلع جنوب غربی « برج و بارو»