در جریان بازسازی و مرمت عمارت حاکم که از سال ۱۳۹۳

خورشیدی آغاز گردید آثاری با قدمتی بیش از بنای عمارت حاکم

بدست آمد که پس از بررسی های کارشناسانه توسط مهندسین،

کارشناسان میراث فرهنگی و باستان شناسان قدمت این آثار به دوره

سلجوقیان تخمین زده شد . پس آنچه همدوش با راستی است اینکه بنای

عمارت حاکم در دوره تیموریان بر روی خرابه های بر جای مانده از

ساختمانی از دوره سلجوقیان که توسط مغولان تخریب شده بود بناگردیده

است.