حمام خصوصی عمارت حاکم

حوض وسط حمام پس از تصرف وتغییر که به دو قسمت تقسیم گردیده و ادامه دیواره به دیواره های حمام نیز سرایت کرده بود

به دلیل تغییرات نامناسب ایجاد شده مخصوصا آنکه کاربندی طاقچه داخل حمام نادیده گرفته شده بو به حالت اولیه بازسازی گردید.

قسمت تن بوشه وسط حوض که به دلیل شکل خاص حالت فواره را در حوض داشته

از طریق لوله های سفالی از آب قنات مشروب گردیده و پرمیشده است.

آتشکده: روی اجاق گرمخانه تون حمام قرار گرفته است

تون حمام:عبارتست از یک ظرف مسی که بر روی اجاق آتشکده قرار گرفته و آب را گرم میکرده است.

مجرای گرم کننده حمام کانالی است که از زیر حمام عبور کرده

و گرمایش از کف ایجاد می کندو سپس از طریق مجرای واقع در دیوار غربی خارج می شود. 

[Not a valid template]