نام شربت خانه در اسناد قدیمی برای این قسمت بکار رفته است.

البته بعدها تغییر یافته و آخرین مورد جهت مطبخ استفاده ناصحیح انجام شده است.

[Not a valid template]