وب سایت رسمی عمارت حاکم عبد الله اباد ساوه

یخچال مأمونیه در منطقه مابین خورشید آباد و شهرک صنعتی مأمونیه می باشد که مطعلق به دوران قاجار است.

در گذشته بر اساس نقشه هوایی دارای دیوار و سردر بوده است که اکنون تخیب شده است.