برگزاری دوره مدیریت تاسیسات گردشگری برای اولین بار در ساوه در عمارت حاکم