اخبار جدید

 

حضور آقای دکتر مونسان رئیس میراث فرهنگی کشور به اتفاق آقای مهندس منصوری نماینده و    آقای دکتر میرزایی فرماندار و مدیر کل میراث استان در عمارت حاکم قلعه عبدالله آباد

حضور گردشگران از سوئیس و استرالیا