3-در مکان عمارت حاکم چه تفریحات و سرگرمی هایی در نظر گرفته شده است؟

خانم کرمی
خانم کرمی

مسئول روابط عمومی

 • 09030282546
سوسان بیوله

راهنما تور

 • خیابان سامرست, رالیق, پلاک 1390
 • 910-740-6026
 • susanboyle@gmail.com
جان اسمیت

راهنما تور

 • خیابان سامرست, رالیق, پلاک 1390
 • 910-740-6026
 • johnsmith@gmail.com
جیسون ویلیامس

مدیر اقتصادی

 • خیابان سامرست, رالیق, پلاک 1390
 • 910-740-6026
 • jasonwilliams@gmail.com
مارک لتو

مدیر ارشد تور

 • خیابان سامرست, رالیق, پلاک 1390
 • 910-740-6026
 • markletto@gmail.com
پیتر ویلسون

مدیر حسابداری

 • +1 (324) 317-8887
 • peter.wilson@gmail.com