1-آیا امکان برگزاری تورهای گروهی در عمارت حاکم وجود دارد؟

08

آبان
1401

1-آیا امکان برگزاری تورهای گروهی در عمارت حاکم وجود دارد؟

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0

عمارت حاکم به عنوان مکان تاریخی در اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی ادارات و شرکت های خصوصی با در نظر گرفتن پتانسیل موجود و سالن انارستان آماده همکاری می باشد .