2-آیا عکاسی و فیلمبرداری در عمارت حاکم به صورت تخصصی انجام می شود ؟

08

آبان
1401

2-آیا عکاسی و فیلمبرداری در عمارت حاکم به صورت تخصصی انجام می شود ؟

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0

بله

عکاسی در این فضای تاریخی با تعرفه اعلامی و هماهنگی قبلی انجام می پذیرد .