1-در زمان ورود از چه جاهای زیبایی میتوان بازدید داشت ؟

08

آبان
1401

1-در زمان ورود از چه جاهای زیبایی میتوان بازدید داشت ؟

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0
  • حمام موزه
  • چهارصفه
  • اتاق های شاه نشین
  • ایوان شمالی و جنوبی
  • عمارت اندرونی
  • عمارت بیرونی
  • دیوان خانه
  • برج و بارو
  • کوچه تاریخی