3-مکان های طبیعی و بکر اطراف عمارت حاکم

08

آبان
1401

3-مکان های طبیعی و بکر اطراف عمارت حاکم

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0
  • کلیسا و آبشار روستای چناقچی روستای چناقچی فاصله تقریبی از عمارت 1ساعت ونیم
  • روستای بالقلو فاصله تقریبی 1 ساعت
  • روستای جالیر فاصله تقریبی 1 ساعت
  • سد ساوه فاصله تقریبی نیم ساعت